Nume:
FELE GROUP CONSULTING
E-mail:
felegroupconsulting@gmail.com
Telefon:
0740.301.565
Website:
https://felegroup.ro/
Adresa:
Str. Banu Mărăcine, Nr. 7A

FELE GROUP CONSULTING
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Sanatatea si securitatea in munca sau serviciul de protectia muncii, cum este cunoscut de majoritatea dintre noi, reprezinta ansamblul de actiuni si masuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, pentru eliminarea factorilor de risc si accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucratorilor si a reprezentantilor lor.

   Lege 319 din 2006 impreuna cu normele de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern 1425 din 2006 reprezinta cadrul legislativ care reglementeaza majoritatea masurilor de securitate si sanatate in munca.

   Serviciile de prevenirea si stingerea incendiilor se adreseaza tuturor angajatorilor, indiferent de domeniul de activitate, conform Legii 307/2006, pentru protectia persoanelor si a bunurilor companiei impotriva incendiilor.

 

   Scopul final al activitatii de securitate si sanatate in munca este protejarea vietii, integritatii si sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala care pot aparea la locul de munca.

   Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea angajatilor. Evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de prevenire si protectie adecvate, cu referire la:

   -prevenirea riscurilor profesionale;

   -formarea angajatilor;

   -informarea lucratorilor;

   -implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor necesare.

 

   Societatea noastra, FELE GROUP CONSULTING S.R.L, este condusa de Felegeanu G. Daniel Cătălin - Sef serviciu extern de prevenire și protecție în domeniul SSM.

Diplome și certificate de absolvire:

 •    Doctor în științe / specializarea ingineria mediului
 •    Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
 •    Inspector protecție civilă
 •    Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă
 •    Evaluator de risc SSM
 •    Formator.

 

Servicii

Serviciului Extern de Prevenire și Protecție in domeniul SSM

 

ACTIVITĂȚILE DE PREVENIRE ȘI DE PROTECȚIE:

   1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
   2. elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
   3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea acestora in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator;
   4. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
   5. verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;
   6. intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
   7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
   8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
   9. asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
   10. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
   11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
   12. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
   13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
   14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
   15. monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
   16. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
   17. efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
   18. intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
   19. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
   20. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
   21. urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;
   22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
   23. intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
   24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
   25. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
   26. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
   27. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
   28. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
   29. alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.

 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT PENTRU ÎNTREPRINDERI:

 •    Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență: securitate la incendiu și protecție civilă

 •    Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 alin. (1) lit.f) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, să organizeze şi să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza reglementărilor specifice.

 •    Planificarea activităților de securitate la incendiu și protecție civilă

 •    Organizarea activităților de securitate la incendiu și protecție civilă

 •    Elaborarea documentelor specifice activității de securitate la incendiu și protecție civilă

 •    Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

 •    Aplicarea normelor de protecție a mediului

 •    Acordarea asistenței tehnice de specialitate in domeniile: securitate la incendiu, protecție civilă, sănătate și securitate în muncă, protecție a mediului.

 

RISC ŞI SECURITATE INDUSTRIALĂ

 

MANAGEMENTUL RISCURILOR

     Managementul riscurilor este un proces sistematic şi riguros de identificare, analiză, planificare, control şi comunicare a riscurilor. Fiecare risc identificat trece secvenţial prin celelalte funcţiuni, în mod continuu şi concurent. Riscurile sunt uzual urmărite în paralel cu identificarea şi analizarea unora noi, iar planurile de atenuare pentru un risc pot produce alte riscuri. 
     Managementul riscurilor se desfăşoară în cadrul oricărui proces decizional şi pentru a fi eficient, este necesară reconsiderarea proceselor actuale de analiză şi luare a deciziilor. Un proces eficient de management al riscurilor reprezintă, totodată, un set de activităţi specifice continue şi sistematice de schimb de informaţii relevante, într-un mediu deschis de informaţii. Managementul riscurilor asigură un mediu riguros de luare activă a deciziilor pentru:
Evaluarea în mod continuu a ceea ce poate avea urmări nedorite;
⦁ determinarea riscurilor importante, pentru a fi studiate;
⦁ implementarea strategiilor de tratare a acestor riscuri;
⦁ asigurarea eficienţei strategiilor implementate.
     Implementarea proceselor de identificare, analiză, planificare, control şi comunicare a riscurilor de orice natură asigură, la orice nivel, o serie de avantaje, printre care:
⦁ evitarea surprinderii: evaluarea continuă a ceea ce se poate sfârşi rău poate anticipa evenimentele şi consecinţele lor;
⦁ creşterea probabilităţii ca evenimentele să se producă potrivit aşteptărilor: rezultatele deciziilor pot fi influenţate prin cântărirea posibilelor efecte şi a probabilităţilor asociate; înţelegerea riscurilor permite luarea unor decizii mai bune;
⦁ schimbarea accentului de pe tratarea unei crize pe prevenirea ei: managementul riscurilor poate identifica şi apoi preveni potenţialele probleme atunci când acest lucru este mai uşor şi mai ieftin de făcut, înainte de transformarea în probleme reale şi apoi în crize (este mult mai pronunţată funcţia preventivă);
⦁ focalizarea pe obiectivele principale şi detectarea evenimentelor care pot afecta realizarea acestor obiective;
⦁ identificarea timpurie a potenţialelor probleme (abordare proactivă) ca posibil suport în luarea deciziilor de alocare a resurselor.
 
RISCUL
     În sens larg, RISCUL poate fi definit ca un eveniment potenţial care, dacă se produce, cauzează pierderi, pagube, distrugeri, suferinţe etc. Funcţie de domeniul în care se pot produce evenimentele sau de natura lor, se poate vorbi de o mare diversitate de riscuri.
     Se poate enunţa ca trăsătură a riscului existenţa expunerii la consecinţe negative a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu, mediului înconjurător. Un alt criteriu cu care se operează în identificarea şi ordonarea riscurilor specifice este vulnerabilitatea elementelor expuse la risc.
     Aceasta pune în evidenţă cât de mult este expus omul şi bunurile sale în faţa diferitelor hazarde, indicând nivelul probabil al pagubelor pe care poate să le producă un anumit fenomen.
     Efectul negativ luat în consideraţie la definirea riscurilor specifice este, de regulă, nivelul probabil al pierderilor de vieţi omeneşti, al numărului de răniţi, al pagubelor produse proprietăţilor şi activităţilor economice de către un anumit fenomen sau grup de fenomene, într-un anumit loc şi într-o anumită perioadă de timp. Ca urmare, riscul este probabilitatea de expunere a omului şi bunurilor la acţiunea unui anumit hazard de o anumită mărime şi poate fi exprimat matematic ca fiind produsul dintre hazard, elementele expuse la risc şi vulnerabilitatea acestor elemente:
 
R = f(H x E x V/C)
Unde: 
R - riscul;
H – hazard;
E – elemente supuse la risc (persoane, bunuri);
V – vulnerabilitate;
C – capabilitatea (capacitatea de adaptare/răspuns a comunităţii).
 
     Rezultă că riscul există funcţie de mărimea hazardului, de totalitatea grupurilor de oameni şi valorilor materiale periclitate şi de vulnerabilitatea acestora şi poate fi definit ca predicţie matematică a pierderilor de vieţi omeneşti, răniţi, distrugeri de bunuri şi afectarea activităţii economice, în cursul unei perioade de referinţă şi într-o regiune dată, pentru un hazard specific.
 
 CLASIFICAREA RISCURILOR
     În funcţie de aria de producere riscurile se pot clasifica în riscuri: transfrontaliere, naţionale, regionale, judeţene şi locale.
     Riscurile transfrontaliere sunt riscuri care, potrivit manifestării lor, afectează o parte din suprafaţa unei ţări sau a mai multor state.
     Riscurile naţionale sunt riscuri care, portivit modului de manifestare, afectează peste jumătate din din teritoriul ţării respective. Riscurile regionale sunt riscuri care, potrivit modului lor de manifestare, afectează o parte din suprafaţa unui judeţ sau mai multe judeţe învecinate. Riscurile judeţene sunt riscuri care, potrivit manifestării lor, afectează numai  localităţi din acel judeţ.
     În funcţie de  modul de producere şi urmările evenimentelor generate riscurile se clasifică în: 
⦁ riscuri naturale;
⦁ riscuri tehnologice;
⦁ riscuri biologice;
⦁ riscul de incendiu.
  
     Riscul de incendiu este un risc care se produce cu o frecvenţă mult mai mare şi cu consecinţe mai mult sau mai puţin majore făţă de celelalte riscuri drept pentru care va fi tratat separat.
     În figura urmatoare sunt prezentate evenimentele generatoare de situaţii de urgenţă produse de riscurile tehnologice:
 

 

ÎN ATENȚIA

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI OPERATORILOR ECONOMICI

 

     În conformitate cu Ordinul nr.786/02.09.2005 - publicat în M.O. nr.844/19.09.2005 - al Ministrului Administraţiei şi Internelor privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Administratiei şi Internelor nr.712/2005 - publicat în M.O.nr. 599/12.07.2005 - pentru aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de  urgentă” aveți obligația să organizați şi să executați instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă, drept pentru care vă aducem la cunoștință următoarele:

 

     Art.I-alin.21-OMAI 786/2005 În titlul ordinului, în cuprinsul acestuia şi al anexei la acesta, prin sintagma „instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă” se întelege „instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile”.

 

     Art. 3. – (Art.I-alin.2-OMAI 786/2005) Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit prevederilor art.19 lit.a),e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr.60/1997, privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.212/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 alin. (1) lit.f) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, să organizeze şi să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza prezentelor dispoziţii generale şi a reglementărilor specifice.

 

     Art. 4. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiilor şi operatorilor economici.

 

     Art. 51. – (Art.I-alin.16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele :

          a)-responsabilitatea conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative, normele, regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv, care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. 19 lit.a), e), si f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin.(1) din Legea nr.481/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

          b)-respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă;

          c)-asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă.

 

     Art. 52. – Sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice vizează în principal :

          a)-desemnarea personalului care execută instructajele şi verifică insuşirea cunoştinţelor;

          b)-stabilirea categoriilor de instructaje şi de salariaţi, a duratei instructajelor în funcţie de specificul operatorului economic sau a instituţiei şi de periodicitatea instructajelor;

          c)-întocmirea sau procurarea documentelor şi materialelor pentru planificarea, organizarea, desfăşurarea şi verificarea instructajelor;

          d)-asigurarea resurselor materiale şi documentate necesare pentru realizarea activităţii.

 

     Art. 53. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează de către persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

          a)-sunt bine pregătite;

          b)-cunosc problematica specifică domeniului managementului situaţiilor de urgenţă;

          c)-posedă calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege.

     

     Art. 54. – (1) Pot fi desemnate să execute instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă următoarele categorii de personal :

          a)-persoanele cu atribuţii de conducere în cadrul unităţii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori şefii locurilor de muncă în care este prevăzut un asemenea instructaj;

          b)-(Art.I-alin.17-OMAI 786/2005) cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor sau personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile ( inspectori de protecţie civilă );

         c)-(Art.I-alin.17-OMAI 786/2005) şefii serviciilor voluntare/private de urgenţă;

         (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) efectuează şi verificările privind insuşirea cunoştintelor de către persoanelor instruite.

 

     Art. 64. – Pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă managerii, patronii sau alte persoane cu funcţii similare pot încheia contracte ori convenţii cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 53.

 

Art. 3. Din Ordinul nr.786/02.09.2005 – Nerespectarea  prevederilor Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă atrage după sine răspunderea conform legii.

       

     Având în vedere prevederile legale prezentate privind organizarea și desfășurarea pregătirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență, vă aducem la cunoștință faptul că societatea noastră poate presta servicii în acest domeniu contra cost, în baza unui contract încheiat conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care doriți acest lucru vă stăm la dispoziție cu servicii complete, competente și responsabile.

 

     Consultati lista noastra completa de servicii:

www.felegroup.ro

 

 

Oferte speciale

A. SITUAŢII DE URGENŢĂ ( P.S.I. + protecţie civilă)

 

     I.Pachet de documente în domeniul  SITUAŢII DE URGENŢĂ: 

 1. 1. Organizarea activitătii în domeniul situaţilor de urgenţă pe fiecare loc de muncă
 2. 2. Acte de autoritate(decizii) 
 3. 3. Norme interne
 4. 4. Tematici de instruire
 5. 5. Planuri conspecte
 6. 6. Evidenţe în domeniul PSI
 7. 7. Registre PSI
 8. 8. Analiza activităţii în domeniul PSI
 9. 9. Acte de control intern
 10. 10. Grafice

    

     II.Plan de intervenţie PSI (conform OMAI 163/2007) – se intocmeste la solicitarea in scris a beneficiarului.

 

B. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ( PROTECTIA MUNCII)

 

     I.Pachet de documente în domeniul  SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN  MUNCĂ, care presupun:

 1. 1. Plan de prevenire şi protecţie în urma evaluării riscurilor;
 2. 2. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă;
 3. 3. Tematici de instruire în domeniul s.s.m  pentru toate fazele instruirii;
 4. 4. Acte de autoritate (decizii ssm);
 5. 5. Registre de evidenţă;
 6. 6. Fişe de identificare a factorilor de risc profesional;
 7. 7. Evaluarea riscurilor pentru selecţionarea EIP;
 8. 8. Elaborarea Normativului pentru acordarea EIP şi materialelor igienico-sanitare;
 9. 9. Elaborarea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru fiecare lucrător;

 

     II. Evaluarea riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc muncă/post lucru

     III.Participarea la cercetarea evenimentelor sau cercetarea lor(accidente de muncă),CONFORM LEGII 319 din 2006  - LA SOLICITAREA CONDUCERII şi DACĂ ŞI/SAU/CÂND ESTE CAZUL

     IV. Asistenţă la controale exercitate din partea autorităţilor
( Asistenta se poate acorda si prin mijloace de comunicare, whatsapp, telefon, e_mail - GRATIS).

 

C. ACTIVITĂŢI  LUNARE, TRIMESTRIALE, SEMESTRIALE, ANUALE, PERIODICE- SITUAŢII DE URGENŢĂ + SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, care presupun:

 

   1-ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU COMPLETAREA  FIȘELOR  DE  INSTRUIRE şi  pentru OBŢINEREA AVIZELOR ŞI/SAU AUTORIZAŢIILOR ÎN DOMENIILE DE REFERINŢĂ

   2- EFECTUAREA  INSTRUCTAJULUI  GENERAL  ȘI ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI PERIODIC ÎN DOMENIUL  SITUAŢII DE  URGENŢĂ şi SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

   3- ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU ACTUALIZAREA DOCUMENTELOR pe linia SSM si SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro