Nume:
BMB STAR CONSULTING SRL
E-mail:
mihuts@yahoo.com
Telefon:
0744.638.707
Adresa:
Str. Somesului, Nr. 1, Beclean

BMB STAR CONSULTING SRL
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Suntem o companie ce oferă servicii de prevenire și protecție în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și al Situațiilor de Urgență, servicii dedicate diminuării sau chiar eliminării riscurilor de producere a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, incendiilor şi a altor evenimente nedorite la locul de muncă.

   Realizăm întotdeauna ceea ce am promis și nu ascundem niciodată aspecte care sunt importante pentru clienții noștri.

   Implementăm și optimizăm doar acele măsuri care aduc rezultate măsurabile în mediul de lucru al clientului nostru.

   Securitatea si sanatatea in munca reprezinta in prezent unul dintre domeniile cele mai importante si mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea fortei de munca si afaceri sociale.

 

Pentru mai multe informatii

ne puteti contacta la:

0744.638.707

 

mihuts@yahoo.com

Servicii

Securitate şi Sănătate în Muncă

   Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii tale

   Realizată conform Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România + NMA (L319/2006, HG 1425/2006) şi OHSAS 18001 cu următorul conţinut:

• -Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru identificate împreună. Se utilizează metode de evaluare interactive cu participarea activă a tutror celor implicaţi în sistemul de muncă;
• -Elaborarea deciziilor şi procedurilor care susţin managementul SSM în unitatea ta (redactate în nume propriu);
• -Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea suplimentară);
• -Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie rezultat în urma evaluării riscurilor (armonizat cu necesităţile unităţii tale, ţinând cont de politica şi/sau de posibilităţile tale materiale şi/sau investiţionale);
• -Elaborarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitatea ta (pe baza documentaţiilor tehnice, descrierilor proceselor tehnologice şi de lucru);
• -Elaborarea de instrucţiuni de lucru simplificate pentru diferite utilaje, scule proceduri sau etape de lucru;
• -Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecţie conform HG 1048/2006 (setul de documente conţine evaluarea propriu zisă, centralizator, propuneri de EIP, declaraţia lucrătorilor şi 3 oferte comerciale avantajoase de achiziţie EIP);
• -Teste în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală şi teme specifice pe meserii, teme pentru concursuri de SSM);
• -Elaborarea documentelor specifice organizării şi funcţionării Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (setul de documente conţine convocator, model proces verbal de şedinţă, model raportul administratorului sau directorului general);
• -Realizarea evidenţei meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor;
• -Realizarea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
• -Realizarea evidenţei posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
• -Întocmirea registrului privind monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
• -Întocmirea registrului privind verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
• -Întocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă;
• -Întocmirea registrului privind urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii echipamentelor individuale de protecţie;
• -Întocmirea anexelor fişelor postului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru toate categoriile de personal;
• -Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM;
• -Alegerea din rândul angajaţilor a reprezentantului lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (setul de documente conţine un model de proces verbal de şedinţă, formular de înştiinţare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere);

 

   Consiliere de specialitate pentru:

• -Găsirea împreună a celor mai eficiente soluţii în vederea organizării activităţii de prevenire şi protecţie în unitate (organizare internă proprie, externalizare sau mixtă) în funcţie de necesităţile şi posibilităţile tale reale.
• -Elaborarea documentaţiilor specifice în vederea participării la licitaţii publice în domeniul SSM, efectuarea totală sau parţială a lucrărilor în urma câştigării licitaţiilor;
• -Consiliere în domeniul coordonării de securitate şi sănătate în muncă conform HG 300/2006 - faza de proiectare sau faza de execuţie (declaraţia prealabilă, planul general al lucrării, planul propriu al antreprenorului, registru de coordonare, convenţii SSM, etc.), inspecţii în şantier, rapoarte, inclusiv seminar practic în domeniu pentru începători;

 

   Îmbunătăţirea continuă a managementului SSM în unitate prin următoarele servicii:

• -Auditarea periodică a unităţii tale în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
• -Organizarea de instruiri sau seminarii de conştientizare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (instrument modern, european, indispensabil în formarea unei mentalităţi sănătoase faţă de SSM);
• -Organizarea de activităţi practice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (exemplu: cum se completează fişele de instruire individuală şi colectivă, permisele de lucru, acordare prim ajutor, simulări practice de instruire introductiv generală, instruire la locul de muncă, instruire periodică, concursuri tematice, etc.
• -Autorizarea internă din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă a meseriilor sau a profesiilor care necesită acest lucru;
• -Redactarea şi împlementarea politicii unităţii în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
• -Împlementarea în unitatea ta a programului de motivare/sancţionare a personalului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (elaborarea de programe/propuneri concrete);
• -Eficientizarea colaborării cu instituţiile statului (Inspecţia Muncii, Direcţia de Sănătate Publică, Casa de Pensii, AJOFM, Primăria, Consiliul Local, etc.) prin organizarea şi participarea la proiecte comune în domeniu sau în domenii conexe.

 

 

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro