Nume:
GMC CLIMA SERVICE - CONSTANTA
E-mail:
raducrisa@gmail.com
Telefon:
0729.974.978
Adresa:
Constanta

GMC CLIMA SERVICE - CONSTANTA
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   GMC CLIMA SERVICE este o societate abilitată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale ce oferă consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și situațiilor de urgență (SU).
   Cu o vastă experiență în domeniu și un portofoliu de clienți divers,
GMC CLIMA SERVICE este dedicată îndeplinirii cerințelor clienților noștri cu seriozitate, profesionalism și rapiditate, astfel încât să obținem rezultate optime în cele mai scurte perioade de timp.
   Oferim servicii integrate optime pentru societatea dumneavoastră.

 

Pentru informatii si oferte de pret, nu ezitati sa ne contactati:

0729.974.978

 

Servicii

   SERVICII SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
(Consultanta la indeplinirea tuturor obligatiilor angajatorilor din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca precum si in respectarea celorlalte normative legislative adiacente)
-Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
-Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.
-Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.
-Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului.
-Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice.
-Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
-Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.
-Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.
-Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent
-Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific
-Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca
-Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.
-Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.
-Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locurile de munca
-Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de HG, emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile.
-Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
-Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 - 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.
-Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108- 142 din normele metodologice ale legii nr. 319/2006.
-Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006.
-Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.
-Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din societate, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie.
-Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă.
-Urmărirea actualizării planului de avertizare a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.
-Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
-Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alţi angajatori , inclusiv cu cele încheiate cu angajatori străini.
-Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

 

COORDONARE SANTIER CONFORM H.G. 300/2006

   Coordonarea unui santier din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca reprezinta aplicarea principiilor generale de prevenire si protectie precum si asigurarea securitatii lucratorilor in cadrul unui santier de constructii, pe toata durata desfasurarii activitatii, incepand din faza de proiectare si pana la finalizarea lucrarilor.
   Prin experienta dobandita de-a lungul anilor, prin implicarea in proiecte de constructii cu nivel ridicat de complexitate si prin personalul specializat in astfel de activitati, va oferim servicii de coordonare santier in conformitate cu prevederile HG 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele temporare si mobile, la cel mai ridicat nivel de profesionalism.
   In calitate de coordonator SSM, serviciile oferite constau in:
-Intocmirea Planului General de Sanatate si Securitate in Munca in cazul clientilor beneficiari ai lucrarii;
-Intocmirea Planului Propriu de Sanatate si Securitate in Munca in cazul clientilor antreprenori sau subantreprenori;
-Stabilirea masurilor generale de prevenire si de securitate aplicabile santierului, continand masurile si regulile de securitate si sanatate in munca obligatorii in incinta santierului;
-Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
-Implementarea sistemului permiselor de lucru in functie de conditiile de munca si de activitatiile desfasurate;
-Organizarea cooperarii intre contractorii lucrarii si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor;
-Coordonarea punerii in aplicare a masurilor de prevenire si de securitate stabilite, urmarind evolutia lucrarilor si eventualele modificari intervenite;
-Analizarea interferentelor activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia si verificarea respectarii zonelor de lucru intre contractorii lucrarii;
-Analizarea starii de securitate din santier impreuna cu contractorii lucrarii si cu clientul;
-Efectuarea de controale pe santier pe linie de SSM si informarea clientului si a reprezentantiilor contractorilor lucrarii asupra deficientelor, neregulilor constatate, privind nerespectarea si neaplicarea reglementarilor de securitatea muncii, propunand masuri, termene si responsabili cu remedierea acestora;
-Verificarea realizarii de catre contractorii lucrarii a masurilor dispuse in urma controalelor;
-Intocmirea si completarea Registrului de Coordonare, conform legislatiei in vigoare;
-Intocmirea Dosarului de interventii ulterioare.

 

 

   SERVICII SITUATII DE URGENTA
   Se acorda consultanţă pentru Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.19 lit.a), f), g), h), j), Ordinul MAI.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, art.5, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n), OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, art.7, art.8, al.(1), art.9, lit a), si lit.b), art.10-20, modificat si completat cu OMAI 786/2005).
1) Efectuarea instruirii introductiv generale de aparare impotriva incendiilor.
2) Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
3) Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune elaborarea, aprobarea actelor de autoritate prin care se stabilesc
raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor.
4) Elaborarea documentelor si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, stabilirea atributiilor personalului pe linia apararii impotriva incendiilor, intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca, intocmirea planului de evacuare a persoanelor si a planului de depozitare si evacuare a materialelor periculoase);
5) Executarea de controale periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor.

 

 

     EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
     Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea lucratorilor.
   Evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de prevenire/protective adecvate cu referire la prevenirea riscurilor profesionale,informarea lucratorilor,formarea lucratorilor, implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor de protectia muncii. Intocmim evaluari de riscuri in baza identificarii pericolelor existente,folosind motoda clasica I.N.C.D.P.M.
   Principiul metodei presupune identificarea tuturor factorilor de risc din locul de munca analizat pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile.
   In cadrul unei organizatii evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesonala este esentiala pentru prevenirea intamplarii accidentelor de munca si asigurarea unui mediu de lucru sigur si sanatos.

 

SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA - ISO 45001:2018
   Noul standard ISO 45001:2018 reprezinta un model de lucru pentru organizatiile care doresc un control mai bun asupra riscurilor profesionale. Acesta a fost gandit pentru a completa sistemele de management al calitatii si respectiv de mediu si se bazeaza pe cerinte explicite pentru o gestionare cat mai eficienta a riscurilor profesionale si crearea unui culturi de prevenire in randul angajatilor.
   Avantajele certificarii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale
-crearea unui sistem de munca cu riscuri scazute de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;
-realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare si / sau imbolnavire profesionala;
-transparenta si eficacitatea managementului sanatatii si securitatii ocupationale prin transpunerea rezultatelor evaluarilor de risc, auditurilor, inspectiilor etc. in planuri de actiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;
-obtinerea unor performante superioare din partea angajatilor, prin asigurarea „starii de bine” la locul de munca;
-perceptia favorabila din partea furnizorilor, beneficiarilor si a societatii in ansamblu.

 

 

Parteneri

in constructie

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro