Nume:
Servicii SSM
E-mail:
fanelgusoi@yahoo.com
Telefon:
0799.228.720

Servicii SSM
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Securitatea si sanatatea in munca reprezinta in prezent unul dintre domeniile cele mai importante si mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea fortei de munca si afaceri sociale.

   Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea angajatilor. Evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de prevenire si protectie adecvate, cu referire la:

   -prevenirea riscurilor profesionale;

   -formarea angajatilor;

   -informarea lucratorilor;

   -implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor necesare.

   Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala trebuie sa fie structurata astfel incat sa permita angajatilor si persoanelor care raspund de protectia muncii:

   - sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii angajatilor, in conformitate cu prescriptiile legale;

   - sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a echipamentelor, substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii locurilor de munca;

   - sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;

   - sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;

   - sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, angajatilor si/sau reprezentantilor acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare;

   - sa vegheze ca masurile de prevenire si protectie, considerate necesare si adoptate in baza evaluarii riscurilor, sa contribuie efectiv la ameliorarea starii de securitate si sanatate in munca.

 

Servicii

Evaluarea riscurilor profesionale pentru locurile de munca din cadrul firmei

    -Analiza tuturor activitatilor desfasurate si a proceselor tehnologice folosite;
    -Delimitarea locurilor de munca;
    -Identificarea factorilor de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca din cadrul locului de munca analizat: lucrator, sarcina de munca, mijloace de munca, mediul de lucru;
    -Cuantificarea si ierarhizarea riscurilor identificate permitand in final stabilirea unor masuri de prevenire eficiente, cu aplicare imediata sau de perspectiva, prioritatea aplicarii lor fiind dictata de nivelul de risc atribuit fiecarui factor de risc identificat.
    -Culegerea datelor privind accidente de munca si boli profesionale din ultimii ani;
    -Completarea fisei de evaluare pentru fiecare loc de munca;
    -Intocmirea listei de masuri propuse pentru pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor pentru fiecare loc de munca.

 

Serviciile oferite in domeniu protectiei muncii

- Întocmirea dosarului SSM
- Elaborarea, actualizarea şi monitorizarea realizării măsurilor propuse în Planul de Prevenire şi Protecţie
- Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în Planul de Prevenire şi Protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul SSM, stabilite în fişa postului
- Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă
- etc.

 

Servicii oferite in cazul situatiilor de urgenta

- Intocmirea actelor de autoritate SU
- Evaluarea riscurilor la incendiu
- Efectuarea instructajului introductiv general si a celui care se desfasoara la locul de munca
- Instruirea periodica si testarea salariatilor
- Verificarea Buletinelor PRAM, etc.

 

Servicii oferite in cazul situatiilor de urgenta

- Intocmirea actelor de autoritate SU
- Evaluarea riscurilor la incendiu
- Efectuarea instructajului introductiv general si a celui care se desfasoara la locul de munca
- Instruirea periodica si testarea salariatilor
- Furnizarea si intocmirea planului de evacuare
- Efectuarea si supervizarea exercitiilor de evacuare, inclusiv la institutii de invatamant
- Consiliere in vederea optimizarii numarului de stingatoare de incendiu si a altor dotari si mijloace de prevenire a incendiilor
- Dotarea spatiilor cu stingatoare de incendiu
- Verificarea/repararea/reincarcarea anuala a stingatoarelor de incendiu
- Verificarea Buletinelor PRAM

 

 

Servicii SSM pentru Santiere Temporare

 

   Oferta noastra tehnica are in vedere complexitatea lucrarilor in santiere si a cerintelor HG nr. 300/2006 ce reies din art. 4 lit. I, art. 54, art. 55, art. 58 si art. 59, in special dar si a intregii legislatii in domeniu, in general.


   2. Conform HG nr. 300 / 2006, Art. 54, indeplinim urmatoarele atributii:

 • - se va elabora sub responsabilitate, un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile santierului respectiv si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia
 • - se va pregati un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare
 • - se va adapta planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului
 • - se vor transmite elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu
 • - se va deschide si se va completa un registru de coordonare
 • - se vor transmite planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii
 • - se va participa la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect
 • - se vor stabili, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului
 • - se vor armoniza planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului
 • - se va organiza coordonarea intre proiectanti

 

   3. Se va coordona punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56 din HG nr. 300/2006, intr-un mod coerent si responsabil si aplica planul de Securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit.b din HG nr. 300/2006.

   Principii generale si obligatiile ce le revin angajatorilor si lucratorilor independent pe toata durata realizarii lucrarii, in conformitate cu prevederile din legislatia nationala, in special in ceea ce priveste:

 • - mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare
 • - alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la aceste posturi
 • - stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie
 • - manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale
 • - intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor
 • - delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase

   Conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate:

 • - stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari
 • - adaptarea, in functic de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru
 • - cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti
 • - interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului (sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventualele adaptari ale planului de Securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit.c) din HG nr. 300/2006, in functie de cvolutia lucrarilor se de eventualele modificari intervenite)

   Se va intocmi un Regulament de santier ce va contine reguli de aplicare a acestor principii si motivarea aplicarii lor.

 

   4. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii este necesar si va realiza urmatoarele cerinte:

 • - se va coordona aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru
 • - se va coordona punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti isi respecta obligatiile, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate
 • - se va adapta sau se va solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate prevazut si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari interventie
 • - se va organiza cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti
 • - se vor coordona activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii
 • - se vor lua masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier
 • - se va stabili, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului
 • - se va tine seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia
 • - se vor stabili, impreuna cu antreprenorul, obligatiilie privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier
 • - se vor efectua vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate
 • - se vor aviza planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora
 • - se vor executa controale preventive periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, privind functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, sisteme de siguranta si finalizarea lor prin raport de informare a anagajatorului, insotit de fotografii relevante
 • - se va prezenta un raport lunar cu privire la activitatea desfasurata, insotit de fotografii relevante
 • - se va urmari realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control

Galerie foto

Servicii SSM
Servicii SSM
Servicii SSM
Servicii SSM

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro